Sống như đã chết

Con người sống như thể đã chết và thật sự là con người đã chết. Nhưng họ nào đâu có nhận ra điều đó.

Họ cứ cố hữu bám lấy những điều nhỏ nhặt của cuộc sống mà họ cho là đúng. Và họ lấy làm tự hào khi làm chủ được chúng.

Tôn giáo và các hệ tư tưởng về khoa học chỉ góp phần cũng cố cho niềm tin cố hữu trên của con người. Con người đang đi trên con đường ngày càng tối hơn và hẹp hơn.

Nhận xét